Weapons, Health, Armor, Money, Police
Thug`s Tools LCTRL + 1
Professional Tools LCTRL + 2
Nutter Tools LCTRL + 3
Health, Armor, $250000 LCTRL + 4
Toggle Invulnerability from Bullets LCTRL + 5
Have Jetpack LCTRL + 6
Have Parachute LCTRL + 7
Toggle Infinite Ammo, No Reload LCTRL + 8
Hitman In All Weapon Stats LCTRL + 9
Toggle Full Weapon Aiming While Driving LCTRL + 0
Toggle Infinite Health RCTRL + 1
Toggle Infinite Armor RCTRL + 2
Toggle Infinite Run RCTRL + 3
Get $50000 RCTRL + 4
Increase Wanted Level Two Stars CTRL + A
Clear Wanted Level CTRL + S
Six Star Wanted Level CTRL + D
Toggle Never Wanted CTRL + F

Stats, Gangs
Adrenaline Mode CTRL + G
Toggle Mega Jump CTRL + H
Toggle Mega Punch CTRL + J
Toggle Never Get Hungry CTRL + K
Toggle Infinite Oxygen CTRL + L
Fat CTRL + Z
Skinny CTRL + X
Max Muscle CTRL + C
Max Respect CTRL + V
Max Sex Appeal CTRL + B
Gang Members Everywhere CTRL + N
Gangs Control the Streets CTRL + M
Get Maximum Stamina RCTRL + 5
Get Maximum Gambling Skill RCTRL + 6
Get Maximum Lung Capacity RCTRL + 7

Spawn Vehicles
Rhino LSHIFT + 1
Bloodring Banger LSHIFT + 2
Racecar LSHIFT + 3
Catafalque LSHIFT + 4
Stretch LSHIFT + 5
Trashmaster LSHIFT + 6
Caddy LSHIFT + 7
Hydra LSHIFT + 8
Vortex Hovercraft LSHIFT + 9
Hunter LSHIFT + 0
Quad RSHIFT + 1
Tanker Truck RSHIFT + 2
Dozer RSHIFT + 3
Stunt Plane RSHIFT + 4
Spawn Monster RSHIFT + 5
Spawn Selected Car #1 RSHIFT + 6
Spawn Selected Car #2 RSHIFT + 7
Spawn Selected Car #3 RSHIFT + 8
Spawn Selected Car #4 RSHIFT + 9
Spawn Selected Car #5 RSHIFT + 0
Previous Car (RSHIFT + 0) RSHIFT + [
Next Car (RSHIFT + 0) RSHIFT + ]

Vehicles
Blow Up All Cars RSHIFT + Q
Toggle Invisible car RSHIFT + W
Toggle Perfect Handling RSHIFT + E
Toggle All green lights RSHIFT + R
Toggle Aggressive Drivers RSHIFT + T
Toggle Pink traffic RSHIFT + Y
Toggle Black traffic RSHIFT + U
Toggle Boats fly RSHIFT + I
Toggle Traffic is Cheap Cars RSHIFT + O
Toggle Traffic is Fast Cars RSHIFT + P
Toggle Cars Fly RSHIFT + A
Toggle Smash n` Boom RSHIFT + S
Toggle All Cars Have Nitro RSHIFT + D
Toggle Cars Float Away When Hit RSHIFT + F
Toggle Reduced Traffic RSHIFT + G
Traffic is Country Vehicles RSHIFT + H
Max All Vehicle Skill Stats RSHIFT + J
Toggle Bulletproof All Vehicles RSHIFT + K
Toggle Infinite Nitrous RSHIFT + L
Toggle One Hit Exploding Vehicles RSHIFT + Z
Toggle Mega Jump on Bike RSHIFT + X
Toggle Infinite Car Health LSHIFT + H
Toggle Heavy Car LSHIFT + J
Toggle Lock Car Doors LSHIFT + Z
Flip Car LSHIFT + X

Another
Toggle Peds Attack Each Other LSHIFT + Q
Toggle Everyone is armed LSHIFT + W
Commit Suicide LSHIFT + E
Toggle Elvis is Everywhere LSHIFT + R
Toggle Peds Attack You LSHIFT + T
Beach Party LSHIFT + Y
Ninja Theme LSHIFT + U
Toggle Slut Magnet LSHIFT + I
Toggle Riot Mode LSHIFT + O
Funhouse Theme LSHIFT + P
Toggle Recruit Anyone (9mm) LSHIFT + A
Toggle Recruit Anyone (AK47) LSHIFT + S
Toggle Recruit Anyone (Rockets) LSHIFT + D
Get 100 Tags RSHIFT + C
Get 50 Oysters RSHIFT + V
Get 50 Snapshots RSHIFT + B
Get 50 Horseshoes RSHIFT + N
Get 100% Completion RSHIFT + M
Toggle Infinite Fuel on RC Plane LSHIFT + B

Weather, Clock
Sunny CTRL + Q
Very Sunny CTRL + W
Overcast CTRL + E
Rainy CTRL + R
Foggy CTRL + T
Thunderstorm CTRL + Y
Sandstorm CTRL + U
Faster Clock CTRL + I
Faster Gameplay CTRL + O
Slower Gameplay CTRL + P
Toggle Always Midnight LSHIFT + F
Toggle Orange Sky 21:00 LSHIFT + G
Toggle Freeze Mission Timer RCTRL + 8
Toggle Freeze Game Clock RCTRL + 9

Extra
Take Screenshot F11
Copy Replay F12
20. jun 2016
Îðóæèå, çäîðîâüå, áðîíÿ, äåíüãè, ïîëèöèÿ
Ãàíãñòåðñêîå îðóæèå LCTRL + 1
Ïðîôåññèîíàëüíîå îðóæèå LCTRL + 2
Îðóæèå ïñèõà LCTRL + 3
Çäîðîâüå, áðîíÿ, $250000 LCTRL + 4
Âêë/âûêë íåóÿçâèìîñòü îò ïóëü LCTRL + 5
Ïîëó÷èòü Jetpack LCTRL + 6
Ïîëó÷èòü ïàðàøþò LCTRL + 7
Âêë/âûêë áåñêîíå÷íûå ïàòðîíû LCTRL + 8
Ìàêñèìàëüíûé íàâûê äëÿ êàæäîãî îðóæèÿ LCTRL + 9
Âêë/âûêë ïðèöåëèâàíèå â ìàøèíå LCTRL + 0
Âêë/âûêë áåñêîíå÷íîå çäîðîâüå RCTRL + 1
Âêë/âûêë áåñêîíå÷íàÿ áðîíÿ RCTRL + 2
Âêë/âûêë áåñêîíå÷íûé áåã RCTRL + 3
Äîáàâèòü $50000 RCTRL + 4
Äîáàâèòü äâå çâåçäû CTRL + A
Óáðàòü çâåçäû CTRL + S
Øåñòü çâåçä CTRL + D
Âêë/âûêë âñåãäà íåò ïîëèöèè CTRL + F

Ñîñòîÿíèå, áàíäû
Àäðåíàëèí ðåæèì CTRL + G
Âêë/âûêë ìåãà ïðûæîê CTRL + H
Âêë/âûêë ìåãà óäàð CTRL + J
Âêë/âûêë âñåãäà íåãîëîäíûé CTRL + K
Âêë/âûêë áåñêîíå÷íûé êèñëîðîä CTRL + L
Òîëñòûé CTRL + Z
Õóäîé CTRL + X
Ìàêñèìàëüíî íàêà÷åííûé CTRL + C
Ìàêñèìóì óâàæåíèÿ CTRL + V
Ìàêñèìàëüíàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü CTRL + B
Áàíäû ïîâñþäó CTRL + N
Áàíäû êîíòðîëèðóþò óëèöû CTRL + M
Ìàêñèìàëüíàÿ âûíîñëèâîñòü RCTRL + 5
Ìàêñèìàëüíûé íàâûê àçàðòíûõ èãð RCTRL + 6
Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ëåãêèõ RCTRL + 7

Ñáðàñûâàíèå òðàíñïîðòà
Òàíê LSHIFT + 1
Êðîâàâûé äðàíäóëåò LSHIFT + 2
Ãîíî÷íàÿ ìàøèíà LSHIFT + 3
Ãðîáîâîçêà LSHIFT + 4
Ëèìóçèí LSHIFT + 5
Ìóñîðîâîç LSHIFT + 6
Ãîëüô-ìàøèíêà LSHIFT + 7
Èñòðåáèòåëü LSHIFT + 8
Ëîäêà íà âîçäóøíîé ïîäóøêå LSHIFT + 9
Âîåííûé âåðòîëåò LSHIFT + 0
Êâàäðîöèêë RSHIFT + 1
Òÿãà÷ ñ ïðèöåïîì RSHIFT + 2
Áóëüäîçåð RSHIFT + 3
Òðþêîâîé ñàìîëåò RSHIFT + 4
Ìîíñòåð RSHIFT + 5
Ñáðîñèòü âûáðàííóþ ìàøèíó #1 RSHIFT + 6
Ñáðîñèòü âûáðàííóþ ìàøèíó #2 RSHIFT + 7
Ñáðîñèòü âûáðàííóþ ìàøèíó #3 RSHIFT + 8
Ñáðîñèòü âûáðàííóþ ìàøèíó #4 RSHIFT + 9
Ñáðîñèòü âûáðàííóþ ìàøèíó #5 RSHIFT + 0
Ïðåäûäóùàÿ ìàøèíà (RSHIFT + 0) RSHIFT + [
Ñëåäóþùàÿ ìàøèíà (RSHIFT + 0) RSHIFT + ]

Òðàíñïîðò
Bçîðâàòü áëèçñòîÿùèå ìàøèíû RSHIFT + Q
Âêë/âûêë íåâèäèìûå ìàøèíû RSHIFT + W
Âêë/âûêë õîðîøåå óïðàâëåíèå RSHIFT + E
Âêë/âûêë âñå ñâåòîôîðû íà çåëåíîì RSHIFT + R
Âêë/âûêë àãðåññèâíîå äâèæåíèå RSHIFT + T
Âêë/âûêë ðîçîâûå ìàøèíû RSHIFT + Y
Âêë/âûêë ÷åðíûå ìàøèíû RSHIFT + U
Âêë/âûêë ëîäêè ëåòàþò RSHIFT + I
Âêë/âûêë ïî óëèöàì åçäÿò äåøåâûå ìàøèíû RSHIFT + O
Âêë/âûêë ïî óëèöàì åçäÿò äîðîãèå ìàøèíû RSHIFT + P
Âêë/âûêë ìàøèíû ëåòàþò RSHIFT + A
Âêë/âûêë â êîãî âðåæèòåñü òîò âçîðâåòñÿ RSHIFT + S
Âêë/âûêë âñå ìàøèíû èìåþò íèòðî RSHIFT + D
Âêë/âûêë ìàøèíû óëåòàþò êîãäà â íèõ âðåçàåøñÿ RSHIFT + F
Âêë/âûêë ñëàáîå äâèæåíèå RSHIFT + G
Ñåëüñêèå ìàøèíû RSHIFT + H
Ìàêñèìàëüíûé íàâûê äëÿ êàæäîãî òðàíñïîðòà RSHIFT + J
Âêë/âûêë íåëîìàþùèåñÿ âñå ìàøèíû RSHIFT + K
Âêë/âûêë áåñêîíå÷íîå íèòðî RSHIFT + L
Âêë/âûêë âçðûâàòü ìàøèíû îäíèì âûñòðåëîì RSHIFT + Z
Âêë/âûêë ìåãà ïðûæîê íà âåëîñèïåäå RSHIFT + X
Âêë/âûêë áåñêîíå÷íîå çäîðîâüå òåêóùåé ìàøèíû LSHIFT + H
Âêë/âûêë òÿæåëàÿ ìàøèíà LSHIFT + J
Âêë/âûêë çàáëîêèðîâàòü äâåðè ó ìàøèíû LSHIFT + Z
Ïåðåâåðíóòü ìàøèíó LSHIFT + X

Äðóãîå
Âêë/âûêë ëþäè áüþò äðóã äðóãà LSHIFT + Q
Âêë/âûêë äàòü êàæäîìó îðóæèå LSHIFT + W
Ñàìîóáèéñòâî LSHIFT + E
Âêë/âûêë âåçäå Ýëâèñû LSHIFT + R
Âêë/âûêë ëþäè àòàêóþò Âàñ LSHIFT + T
Òåìà ïëÿæíàÿ âå÷åðèíêà LSHIFT + Y
Òåìà íèíäçÿ LSHIFT + U
Âêë/âûêë æåíñêèé ìàãíèò LSHIFT + I
Âêë/âûêë ðåæèì áóíòà LSHIFT + O
Òåìà äóðäîì LSHIFT + P
Âêë/âûêë çàâåðáîâàòü ëþáîãî (9mm) LSHIFT + A
Âêë/âûêë çàâåðáîâàòü ëþáîãî (ÀÊ47) LSHIFT + S
Âêë/âûêë çàâåðáîâàòü ëþáîãî (áàçóêà) LSHIFT + D
100 ãðàôèòè RSHIFT + C
50 óñòðèö RSHIFT + V
50 ñíèìêîâ RSHIFT + B
50 ïîäêîâ RSHIFT + N
100% ïðîõîæäåíèå RSHIFT + M
Âêë/âûêë áåñêîíå÷íîå òîïëèâî ó RC ñàìîëåòà LSHIFT + B

Ïîãîäà, âðåìÿ
ßñíàÿ ïîãîäà CTRL + Q
Ñîëíå÷íàÿ ïîãîäà CTRL + W
Îáëà÷íàÿ ïîãîäà CTRL + E
Äîæäëèâàÿ ïîãîäà CTRL + R
Òóìàí CTRL + T
Ãðîçà CTRL + Y
Ïåñ÷àíàÿ áóðÿ CTRL + U
Óñêîðèòü âðåìÿ CTRL + I
Óñêîðåííàÿ èãðà CTRL + O
Çàìåäëåííàÿ èãðà CTRL + P
Âêë/âûêë âñåãäà ïîëíî÷ü LSHIFT + F
Âêë/âûêë îðàíæåâîå íåáî (21:00) LSHIFT + G
Âêë/âûêë îñòàíîâèòü òàéìåð â ìèññèè RCTRL + 8
Âêë/âûêë îñòàíîâèòü èãðîâîå âðåìÿ RCTRL + 9

Äîïîëíèòåëüíî
Ñäåëàòü ñêðèíøîò F11
Ñêîïèðîâàòü ïîâòîð F12
20. jun 2016
Оружје, здравље, оклоп, новац, Полиција
Тхуг`с Алати ЛЦТРЛ + 1
Професионални алати ЛЦТРЛ + 2
Лудак Алати ЛЦТРЛ + 3
Здравље, оклоп, $ 250000 ЛЦТРЛ +4
Искључи Неповредивост од метака ЛЦТРЛ + 5
Има Јетпацк ЛЦТРЛ + 6
Има Падобран ЛЦТРЛ + 7
Искључи Инфините Аммо, не Освежи ЛЦТРЛ + 8,
Хитман У Све Веапон Статс ЛЦТРЛ + 9
Искључи Пуна оружие циљу у току вожње ЛЦТРЛ + 0
Инфините Хеалтх РЦТРЛ + 1
Искључи Бесконачни оклоп РЦТРЛ + 2
Искључи Бесконачни Покрени РЦТРЛ + 3
Гет $ 50000 РЦТРЛ +4
Повећање Вантед Левел Тво Старс ЦТРЛ + А
Јасно Вантед Ниво ЦТРЛ + С
Шест звезда Вантед Левел ЦТРЛ + Д
Искључи Невер Вантед ЦТРЛ + Ф

Статс, Банде
Адреналин режим Цтрл + Г
Искључи Мега Јумп ЦТРЛ + Х
Искључи Мега Пунцх ЦТРЛ + Ј
Искључи Невер Гет Хунгри Цтрл + К
Искључи Инфините Окиген Цтрл + Л
Фат ЦТРЛ + З
Скинни ЦТРЛ + Кс
Мак Мусцле ЦТРЛ + Ц
Мак Респецт ЦТРЛ + В
Жалба мак секс ЦТРЛ + Б
Ганг Чланови Еверивхере Цтрл + Н
Банде контролисати улице ЦТРЛ + М
Гет Максимални Стамина РЦТРЛ + 5
Гет Максимални Коцкање вештина РЦТРЛ + 6
Гет Максимални плућа Капацитет РЦТРЛ + 7

спавн средства
Рхино лсхифт + 1
Блоодринг Бангер лсхифт + 2
Рацецар лсхифт + 3
Цатафалкуе лсхифт +4
Стретцх лсхифт + 5
Трасхмастер лсхифт + 6
Голф лсхифт + 7
Хидра лсхифт + 8
Вртлог Ховерцрафт лсхифт + 9
Ловац лсхифт + 0
Куад РСХИФТ + 1
Танкер камион РСХИФТ + 2
Дозер РСХИФТ + 3
Стунт Плане РСХИФТ +4
Спавн чудовиште РСХИФТ + 5
Спавн за ауто # 1 РСХИФТ + 6
Спавн за ауто # 2 РСХИФТ + 7
Спавн за ауто # 3 РСХИФТ + 8,
Спавн за ауто # 4 РСХИФТ + 9
Спавн за ауто # 5 РСХИФТ + 0
Претходна аутомобила (РСХИФТ + 0) РСХИФТ + [
Следећа аутомобила (РСХИФТ + 0) РСХИФТ +]

возила
Блов Уп Сва возила РСХИФТ + П
Искључи Инвисибле цар РСХИФТ + В
Искључи савршено руковање РСХИФТ + Е
Искључи све зелено светло РСХИФТ + Р
Тоггле Агресивни Возачи РСХИФТ + Т
Искључи Блацк саобраћај РСХИФТ + И
Искључи Блацк траффиц РСХИФТ + У
Искључи пловила фли РСХИФТ + И
Искључи Саобраћај је Цхеап Царс РСХИФТ + О
Искључи Саобраћај је Фаст Царс РСХИФТ + П +
Тоггле Аутомобили Фли РСХИФТ + А
Искључи Смасх н` Боом РСХИФТ + С
Искључи Алл царс хаве Нитро РСХИФТ & Д
Искључи Царс Флоат Аваи Када Хит РСХИФТ + Ж
Искључи смањеног саобраћаја РСХИФТ + Г
Саобраћај је земља средства РСХИФТ + Х +
Скилл мак Сва возила Статистике РСХИФТ + Ј
Искључи Буллетпрооф Сва возила РСХИФТ + К
Искључи Инфините Нитро РСХИФТ + Пк
Искључи Оне Хит Екплодинг Опрема РСХИФТ + З
Искључи мега Скочи на Бике РСХИФТ + Кс
Искључи Инфините Ауто Здравље лсхифт + Х +
Искључи Тешка возила лсхифт + Ј
Искључи Лоцк Врата аутомобила лсхифт + з
Флип Цар лсхифт + Кс

Други
Искључи Педс нападају једни друге лсхифт + П
Искључи Свако је оружани лсхифт + В
Изврши самоубиство лсхифт + Е
Искључи Елвис је свуда лсхифт Р
Искључи Педс Напад сте лсхифт Т
Беацх парти лсхифт + И
Ниња Тема лсхифт + У
Искључи Курва Магнет лсхифт + И
Искључи Риот режим лсхифт + О
Фунхоусе Тема лсхифт + П +
Искључи Привате Свако (9мм) лсхифт + А
Искључи Привате Свако (АК47) лсхифт + С
Искључи Привате Свако (Ракете) лсхифт + Д
Добити 100 Теги РСХИФТ + Ц
Гет 50 каменице РСХИФТ + В
Гет 50 Снапсхотс РСХИФТ + Б
Гет 50 коњу РСХИФТ + Н
Гет 100% Завршетак РСХИФТ + М
Искључи Бесконачни горива на РЦ Плане лсхифт + Б

Време, Сат
Сунчано Цтрл + П
Врло Сунчано ЦТРЛ + В
Облачно ЦТРЛ + Е
Кишовито ЦТРЛ + Р
Магла ЦТРЛ + Т
Грмљавина Цтрл + И
Сандсторм Цтрл + У
Брже Сат Цтрл + И
Брже Играње ЦТРЛ + О
Спорији Играње ЦТРЛ + П
Искључи Увек поноћ лсхифт + Ж
Искључи Оранге Ски 21:00 лсхифт + Г
Искључи Замрзавање Мисија Тајмер РЦТРЛ + 8,
Искључи Замрзавање Гаме Цлоцк РЦТРЛ + 9

екстра
Таке Сцреенсхот Ф11
Цопи Поново Ф12
20. jun 2016
Da biste poslali poruku, prijavi se ili se učlani